Pályázati kiírás szociális bérlakások igénybevételére
2022.11.23. 13:52:27

 

Pályázati kiírás szociális bérlakások igénybevételére

 

Alsózsolca Város Önkormányzata

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.

 

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-4.3.15-BO1-2016-00008 „Leromlott városi terület rehabilitációja Alsózsolcán" című pályázat és

az önkormányzat tulajdonában álló lakások szociális alapon történő bérbeadásának rendjéről szóló 9/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) alapján

pályázatot hirdet jelen kiírás 1. melléklete szerinti szociális bérlakások igénybevételére.

 

I.

A pályázatok benyújtásának módja: jelen kiírás 2. melléklete szerinti pályázati adatlapon, annak mellékleteivel együtt, Alsózsolca Város Önkormányzatához címezve.

Benyújtási határidő: 2022. november 30-án 12.00 óráig, személyesen vagy postai úton.

A pontos beérkezés dokumentálásra kerül (óra, perc), mert ez a lakások bérlőinek kiválasztásánál előnyt jelenthet azonos pontszám esetén.

A benyújtott pályázatokról a képviselő-testület zárt ülésen hoz döntést.

Beköltözés: várhatóan 2023. január.

 

II.

Az 1. melléklet szerinti bérlakások lakbére havi 700,- Ft/m2/hó. Ezen túlmenően a lakások havi fenntartási költéségeinek és a közös költségnek a megfizetése a bérlő kötelezettsége.


III.

A bérleti szerződés a projekt fenntartási időszakára kerül megkötésre - a lakás bérbeadásának érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.

A bérleti szerződés időbeli hatálya alatt a bérlő köteles a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény      3. § (2) bekezdésében foglaltak szerint életvitelszerűen a lakásban lakni.

Ennek megszegése felmondási oknak minősül.

 

A bérleti szerződés vonatkozik a lakás, valamint a bérleti szerződés mellékletében részletezendő lakásberendezések használatára. A lakásnak helytadó társasház környezetének, (ideértve a közterületeket is) tisztántartása a bérlő feladata.

A bérlőnek a lakás birtokbavételekor lakásbiztosítási szerződéssel kell rendelkeznie az ingatlan vonatkozásában.


IV.

A pályázatokat Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el a benyújtási határidőt követő első testületi ülésén, zárt ülés keretében.
Azonos pontszám esetén az időben hamarabb beérkezett pályázat lesz nyertes.
Amennyiben valamelyik nyertes pályázó bármilyen okból kifolyólag nem kívánja elfogadni a szociális bérlakást - az érvényes pályázatot benyújtó, de nem nyertes pályázók közül a soron következő lép a helyére.


V.

A pályázatok elbírálásánál az előnyben részesítés esetei lehetnek:
- a pályázó rendszeresen részt vett a TOP-5-2.1-15-BO1-2016-00013 „Komplex együttműködési programok Alsózsolcán" projekt programjain,
- rendezett lakókörnyezetben él.

VI.

1. A pályázónak az alábbi együttesen fennálló feltételeknek kell megfelelnie:

a) a TOP-5.2.1-15-BO-2016-00013. „Komplex együttműködési programok Alsózsolcán" című projektbe bevont célszemély, aki rendelkezik egyéni vagy családi fejlesztési tervvel,

b) a pályázónak, illetőleg a vele együtt költöző személyeknek az egy főre jutó havi rendszeres jövedelme legalább az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-a, amelynek számításánál a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény      10. § (1)-(5) bekezdések rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni,

c) a pályázó vagy vele együtt költöző aktív korú hozzátartozója legalább 6 hónapja fennálló folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik (és ezt a tényt munkáltatói igazolással alátámasztja),

d) a pályázó igazolja, hogy közüzemi díj hátralékkal nem rendelkezik a pályázat benyújtásakor,

e) a pályázó nagykorú magyar állampolgár,

f) a pályázó nyilatkozatban vállalja, hogy a bérleti szerződés fennállása alatt életvitelszerűen a bérelt ingatlanban fog lakni,

g) a pályázó nyilatkozik, hogy minden tanköteles korú gyermeke tankötelezettségének eleget tesz,

h) befogadó nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy bérleti jogviszony megszűnése, megszüntetése esetén biztosított a bérlő lakhatása a bérlakásból való kiköltözést követően.

 

2. A lakás használata

a) A szociális bérlakást csak lakás céljára lehet használni.

b) A bérlő kötelezettségei:

- a lakbért és a lakás fenntartásának költségeit megfizetni,

- a lakás átvételétől számított 30 napon belül a közüzemi szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéseket az önkormányzattal közösen megkötni,

- a polgármesteri hivatallal együttműködni és a közüzemi díjak befizetésének szolgáltató általi igazolását minden hónap 15-éig, ennek hiányában az arra történő felhívást követően - a felhívásban jelzett határidőn belül - benyújtani,

- gondoskodni szükség szerint a szociális bérlakás burkolatainak, ajtajainak és ablakainak, valamint berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, cseréjéről, figyelemmel a Lakástörvény 13. § (2) - (3) bekezdésében foglaltakra,

- a szociális bérlakást és az ahhoz tartozó helyiségeket járvány és közegészségügyi szempontoknak is megfelelően tisztán tartani, a szükséges rovar és rágcsálóirtást elvégeztetni,

- életvitelszerűen a szociális bérlakásban lakni,

- a szociális bérlakás állagát megóvni, az abban okozott kárt megtéríteni, az épület környezetét rendben tartani,

- a közös helyiségeket tisztán tartani, megóvni és a közös költséget fizetni,

- a szerződés megszűnésekor a szociális bérlakást és annak berendezéseit tiszta, rendezett és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban (legalább minden helyiség tisztasági festését követően) visszaadni a bérbeadónak,

c) A bérlő a szociális bérlakást nem adhatja albérletbe. Ennek be nem tartása súlyos szerződésszegésnek és felmondási oknak minősül.

 

2. A lakáshasználat ellenőrzése

a) A bérbeadó a szociális bérlakások rendeltetésszerű és gondos használatát, továbbá a bérlői kötelezettségek teljesítését a bérlő nyugalmának zavarása nélkül jogosult a lakásban munkanapokon, előzetes értesítés alapján, 8-18 óra között, havonta 2 alkalommal ellenőrizni. Nem rendeltetésszerű használatra vonatkozó bejelentés esetén előzetes értesítés nélkül is végezhető ellenőrzés.

b) A bérlő köteles tűrni a bérbeadó igazolt képviselője általi ellenőrzést.

c) A bérlő rendkívüli káresemény, hibafeltárás, -elhárítás, illetőleg veszélyhelyzet fennállása miatt az ellenőrzést tűrni, valamint a lakáson belül szükséges hibaelhárítás elvégzését biztosítani köteles.

d) A bérbeadó az ellenőrzés során feltárt hibák és hiányosságok megszüntetésére a bérlőt 15 napon belül írásban, határidő tűzésével köteles felhívni és a végrehajtást ellenőrizni.

e) Amennyiben a bérbeadó az ellenőrzés során vagy más módon tudomást szerez arról, hogy a bérlő a lakást előzetes bérbeadói hozzájárulás nélkül más célra vagy rendeltetésének nem megfelelően használta, bérleti jogát másnak átengedte, a lakást elcserélte, albérletbe adta, vagy annak berendezési tárgyait megrongálta vagy elidegenítette - köteles a szükséges intézkedéseket megtenni.

 

3. Egyéb feltételek

a) Valótlan adatok közlése és/vagy valótlan nyilatkozatok tétele automatikusan a pályázó által benyújtott pályázat elutasításával jár.

b) Amennyiben a lakásbérleti szerződés esetleges megkötése után a vállalt kötelezettségeket vagy nyilatkozatokat nem, vagy nem megfelelően teljesíti a bérlő (például nem a pályázatában megjelölt számú személy költözik és lakik életvitelszerűen a bérelt ingatlanban) - a bérleti szerződés a tárgyhónap utolsó napjával megszűnik és az érvényes pályázatot beadott, de szociális bérlakásban nem részesült pályázók közül a pontszáma alapján soron következő lép a bérlő helyébe.

 

 

 

A PÁLYÁZATI ADATLAP A POLGÁRMESTERI HIVATALNÁL IGÉNYELHETŐ.

 

 

1. melléklet

pályázható, bérbe vehető lakások

Alsózsolca, Kossuth Lajos út 180.

Cím

Alapterület-m2

Szoba

további helyiségek

Fekvőhely

Komfortfokozat

L1

Kossuth u. 180/

55,38

1

konyha/nappali

2

összkomfort

L2

Kossuth u. 180/

30,39

1

konyha+étkező

2

összkomfort

L3

Kossuth u. 180/

33,9

1

konyha+étkező

2

összkomfort

L4

Kossuth u. 180/

29,56

1

konyha+étkező

2

összkomfort

L5

Kossuth u. 180/

29,92

1

konyha+étkező

2

összkomfort

L6

Kossuth u. 180/

27,71

1

konyha+étkező

2

összkomfort

L7

Kossuth u. 180/

40,3

1

nappali+konyha+étkező

2

összkomfort

L8

Kossuth u. 180/

36,14

1

nappali+konyha+étkező

2

összkomfort

L9

Kossuth u. 180/

41,84

1

nappali+konyha+étkező

2

összkomfort

L10

Kossuth u. 180/

46,62

1

nappali/konyha

2

összkomfort

L11

Kossuth u. 180/

29,89

1

szoba+ konyha egyben

2

összkomfort

 

2. melléklet

PÁLYÁZATI ADATLAP

szociális bérlakás bérbeadásához - szociális helyzet alapján

 

Figyelem!

A pályázat elbírálásakor kizárólag ezen adatlapon meghatározott módon igazolt körülmények vehetők figyelembe!

 

A pályázat - az egyéb feltételek teljesülése esetén - kizárólag abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha azt hiánytalanul kitöltött adatlapon nyújtották be!

 

PÁLYÁZATI JELENTKEZÉSI LAP

 

szociális b é r l a k á s   b é r l é s é r e

 

Pályázók személyi adatai:

Pályázó 1.

Pályázó (házastárs, élettárs)

Név

Születési név

Születési hely

Születési idő

Anyja születési neve

Családi állapot

Állampolgárság

Lakóhely
(Állandó lakcím)

Tartózkodási hely
(Ideiglenes lakcím)

Telefonszám

 

Pályázókkal együtt költöző személyek:

Név
(lánykori név is)

Születési
helye

Születési
idő

Anyja születési neve

Családi állapota

Rokonsági fok

1. ......................... .................... .............. ...................... .............. ..............

2. ......................... .................... .............. ...................... .............. ..............

3. ......................... .................... .............. ...................... .............. ..............

4. ......................... .................... .............. ...................... .............. ..............

5. ......................... .................... .............. ...................... .............. ..............

6. ......................... .................... .............. ...................... .............. ..............

A pályázó és vele együtt költöző személyek:

A TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00013. „Komplex együttműködési programok Alsózsolcán" programban fejlesztési tervvel rendelkezik, illetve családi fejlesztési tervvel érintett családtag.

igen

nem

A kérelem benyújtásának időpontjában ténylegesen lakott lakás adatai:

szobáinak száma: .......................... ,

a lakásban lakók száma: ............................... fő.

komfort fokozata:

- szükséglakás,

- komfort nélküli,

- félkomfortos,

- komfortos,

- összkomfortos

A lakásban tartózkodás jogcíme:

- saját tulajdon

- családtag tulajdona

- lakás bérlője (albérlő)

egyéb: ................................

Rendezett lakókörnyezetben él (tiszta udvar, rendes ház):

igen

nem

 

 

 

 

Pályázó és együtt költöző személyek jövedelmi adatai

A jövedelmek típusai

Pályázó
1. jövedelme

Házastárs/élettárs jövedelme

Együttköltözők jövedelme

1

Munkaviszonyból,
munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból származó
nettó jövedelem és
táppénz

2

Társas és egyéb
vállalkozásból
származó jövedelem

3

Ingatlan, ingó
vagyontárgyak
értékesítéséből,
vagyoni értékű jog
átruházásából
származó jövedelem

4

Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű
ellátások

5

A gyermekek ellátásához és
gondozásához
kapcsolódó
támogatások
(GYED, GYES,
GYET, családi
pótlék, tartásdíj,
stb.)

6

Önkormányzat,
járási hivatal és
munkaügyi szervek
által folyósított
rendszeres pénzbeli
ellátás (álláskeresési
ellátások, bérpótló
juttatás, rendszeres
szociális segély,
ápolási díj stb.)

7

Föld bérbeadásából származó jövedelem

8

Egyéb (pl. ösztöndíj,
értékpapírból
származó jövedelem,
kis összegű
kifizetések stb.)

9

Havi nettó jövedelem
összesen

Egy főre jutó havi nettó jövedelem: ..................................... Ft/hó.

(összjövedelem / család létszáma)

 

Lakcímkártya másolatát mellékelem:

 

Igen

Nem

 

 

NYILATKOZAT

1.

Alulírott .............................................. (név) kérelmem kedvező elbírálása esetén vállalom, hogy a bérleti szerződés fennállása alatt a bérbeadott lakásban életvitelszerűen lakom a pályázatomban megjelölt számú személyekkel. A bérbeadás feltételeit megismertem és azt elfogadom. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

.........................., ....... év ...................... hó ....... nap

 

......................................................

pályázó

 

 

NYILATKOZAT

2.

Alulírott ........................................ (név) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy díjhátralékkal (közüzemi szolgáltatók-önkormányzatok, egyéb) felé nem rendelkezem.

.........................., ....... év ...................... hó ....... nap

 

......................................................

pályázó

 

 

NYILATKOZAT

3.

Alulírott ............................................... (név) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy tanköteles korú gyermekem/gyermekeim tankötelezettségeiknek eleget tesznek, nem került megszüntetésre a családi pótlék tankötelezettség nem teljesítése miatt.

 

.........................., ....... év ...................... hó ....... nap

 

 

......................................................

pályázó

 

NYILATKOZAT

4.

Alulírott ................................. vállalom, hogy a pályázatom nyertessége estén a bérelt lakásra lakásbiztosítási szerződést kötök, annak díját megfizetem.

 

 

 

3. melléklet

Alsózsolca Város Önkormányzata tulajdonában lévő szociális bérlakás céljából rendelkezésre álló lakások bérleti díja: 700,- Ft/m2/hó

Videó▼

2022. 12. 15.

testületi ülés

 

Videó archívum

 

Elérhetőségek ▼

 

Helyi Választási Iroda

 

 

 

Mentők: 104
Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107


Körzeti megbízotti
hírdetmény

 

Felsőzsolcai

rendőrkapitányság:

46/383-400

 

 


Alsózsolca Város Önkormányzatának

Hivatalos Facebook oldala:

 

 

Polgármesteri Hivatal:

46/520-020

Pályázatok▼

„REVIVAL '21 -
„Újjászületés '21"
Kulturális
Programsorozat
Alsózsolcán
és Pelsőcön"  

 

KÖFOP-1.2.1-

VEKOP-16-

2017-00800

 

 

TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00013

 

 

TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00008

 

 

EFOP-3.3.2-16-2016-00219

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00034

 

 

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00109

 

 

TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00135

 

Tájékoztatók▼

 

 

Csendháborítás

szabályairól

 

Tudnivalók a

közérdekű

nyugdíjas

szövetkezetről

 

tudnivalók a

kéményseprésről

2018-ban

 

étlapok:

aktuális héti étlap

jövőheti étlap

 

Népesség:
5754 fő

Lakóépületek:
1875 db

Képviselőtestület▼

Következő

Képviselő-testületi ülés:

Ideje:

2023.02.09 9:00 óra

Helye:

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal

Rendezési terv,

Arculati Kézikönyv▼

Település Rendezési Terv

Település Arculati Kézikönyv

 

Egyéb információk▼

Falugazdász
Helye: Miskolc
Csabai Kapu 62.
Ideje:

Hétfő 10:30 - 12:00
Telefon: 30/329-3052
Tóth András

 

Közvilágítással kapcsolatos

hibabejelentési csatornák:

- e-mailben a kozvilagitas@elmuemasz.hu címen

"ELMŰ-ÉMÁSZ Közvilágítási hibabjelentő"

mobil applikáció segítségével

https://eloszto.emasz.hu oldalon elérhető

online ügyfélszolgálaton

Bejelentések/Közvilágítási hibabejelentés

menüponton keresztül

Telefonon:

06 (80) 42-43-44 /1

menüpontot választva.

Ma 2023. február 3., péntek,
Balázs
napja van.
Holnap
Csenge, Ráhel napja lesz.
2023.01.10. 10:55:46
a tájékoztatás megtekintéséért kattintson a szövegre.
2022.12.19. 15:54:33
2023. évi sormunkaterv szerint Alsózsolcán a kéményseprés 2023. július 1. és 2023. augusztus 31.
Alsózsolca Város honlapja.
Copyright © 2016. Minden jog fenntartva.
Webdesign: Avasweb Kft.