Akadálymentes változat

Alsózsolcai Gondozási Központ

Alapellátást személyes gondoskodás formájában nyújtó szociális intézmény. Alsózsolcán 1986-ban alakult meg a Gondozási Központ, mely integráltan látja el a különböző szociális feladatokat községünkben. 1998-ban a Gyermekjóléti Szolgálattal, 2005-ben a Családsegítő Szolgálattal, majd 2006-ban a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással bővült az ellátás.


A szociális alapellátás elemei településünkön:

 • időskorúak nappali ellátása
 • demens betegek nappali ellátása
 • szociális étkeztetés
 • gyermekjóléti szolgáltatás
 • családsegítő szolgáltatás
 • házi segítségnyújtás
 • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 • támogató szolgálat

Szociális étkeztetés

Célja és feladata az étkeztetés keretében főétkezésként legalább napi egyszeri meleg étel biztosítása.

A települési önkormányzat intézményünkön keresztül, saját önkormányzati fenntartásban lévő főzőkonyhájáról biztosítja az ételt a lakosok számára. Az étel kiadagolása/kiszállítása a Központi Konyháról és az Alsózsolcai Gondozási Központ tálalókonyhájáról történik.

Az étel zárt rendszerű szállító edényekben kerül szállításra az Alsózsolcai Gondozási Központ épületében működő tálaló konyhára, az erre használatos gépkocsival és szállító edényekkel.

Az étkeztetés az ellátást igénybe vevő szükségleteinek megfelelően megszervezhető az étel

a) kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással,

b) elvitelének lehetővé tételével,

c) lakásra szállításával.

Ellátottak köre:

 • azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmenet jelleggel nem képesek biztosítani,
 • étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki kora vagy egészségi állapota miatt nem képes a legalább napi egyszeri meleg étkezésről gondoskodni,
 • lehetőséget kell biztosítani a településen élő fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek vagy szenvedélybetegek részére az étkeztetés igénybevételére, illetve segítséget kell nyújtani a saját lakóhelyükön történő étkeztetés biztosítására.

Időskorúak nappali ellátása

Adatok:

Székhely:

Alsózsolca, Kossuth Lajos u. 104.

Telefonszám:

06 / 46 - 520 - 034

E-mail:

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Nyitvatartási idő:

munkanapokon: 7.30 - 15.30

 

Munkaszüneti napokon, ünnepnapokon zárva.

A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére. Igény szerint megszervezzük az ellátottak étkeztetését.

Feladataink:

a) Az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújtunk,

b) a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervezünk, valamint helyet biztosítunk a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak,

c) biztosítjuk, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.

Ennek érdekében:

 • igény szerint meleg élelmet biztosítunk,
 • szabadidős programokat szervezünk,
 • szükség szerint megszervezzük az egészségügyi alapellátást, a szakellátáshoz való hozzájutást segítjük,
 • hivatalos ügyek intézésében segítséget nyújtunk,
 • munkavégzés lehetőségét megszervezzük (kertészkedés, bábkészítés, lábtörlőkészítés,)
 • életvitelre vonatkozó tanácsokat adunk, életvezetésben segítséget nyújtunk,
 • speciális önszerveződő csoportokat támogatjuk (több tagunk a Nyugdíjas Klub tagja is), működését, szervezését segítjük, egymás programjain részt veszünk.

Demens betegek nappali ellátása

Alapvető cél, hogy a demenciával küzdő idős ember a szellemi leépülése során életminőségét megőrizve, jó közérzettel, pszichés és szomatikus egyensúlyának megtartása mellett élje életét.

Kognitív zavarai s gondozóját igénybe vevő tünetei mellett is érzékelje a jó bánásmódot, képes legyen élvezni az adott pillanatokat, és olyan támogatást kapjon, mely késlelteti állapota romlását.

Önellátási képességének csökkenése mellett is kielégítettek legyenek szükségletei, és meg tudja őrizni emberi méltóságát.

A demenciában szenvedő személyek ellátásánál célunk, hogy:

 • lelki és szellemi képessége csökkenésének illetve alkalmazkodási képessége hanyatlásának folyamatát pozitív módon ellensúlyozzuk,
 • biztonságos és védett környezetben segítsük az állapotával járó nehézségek leküzdésében,
 • személyre szabott, mentális állapotának, a demencia fokának megfelelően foglalkoztassuk egyéni gondozási terv alapján,
 • meglévő képességeit minél hosszabb ideig megőrizzük és fejlesszük,
 • segítsük őket abban, hogy betegségük, testi-szellemi hanyatlásuk ellenére harmóniában tudjanak élni önmagukkal.

A demenciával küzdő személyek jól-létéhez szolgáltatásunkkal hozzájárulunk ahhoz, hogy

· aktívan töltse a napjait segítői közreműködéssel,

· biztonságban érezze magát,

· érzelmi támogatást kapjon.

· személyközpontú gondoskodást nyújtunk, hogy a demenciával küzdőket környezetükkel, kapcsolataikkal együtt vizsgáljuk, azzal együtt tervezünk intervenciót. Melyet folyamatosan szem előtt kell tartanunk az intézményi ellátás során.

· Speciális célkitűzésünk, hogy a személyközpontú gondoskodást nyújtó szakembereink a demenciával küzdőt személynek tekintsék, aki egyszeri és megismételhetetlen, aki végtelenül értékes, akinek van személyisége, akinek van spiritualitása, vannak érzelmei. Szemléletünkben egyértelműen érvényesül az, hogy a segítő szakember társa a demenciával küzdőnek.

· Munkánk során arra fókuszálunk, ami még van, és nem arra, ami már hiányzik Ennek következménye például az „erősségekre épülő állapotfelmérés”.

Gyermekjóléti Szolgálat

Adatok:

Székhely:

Alsózsolca, Kossuth Lajos u. 104.

Telefonszám:

06 / 46 - 520 - 248

E-mail:

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

A gyermekjóléti alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez, a kiemelés után pedig hazagondozásához.

A szolgáltatás 2007. február 1. óta Alsózsolca, Felsőzsolca, Sajópálfala települések közigazgatási területén élő, életvitelszerűen tartózkodó lakosokra terjed ki, társulás formájában, Alsózsolca Önkormányzatának gesztorságával.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottaknak megfelelően, a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében:

 • a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
 • a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
 • a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint a családok átmeneti otthonában
 • igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutás megszervezése,
 • szabadidős programok szervezése,
 • a hivatalos ügyek intézésének segítése,

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében

 • a veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek, részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
 • a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása, és ezek megoldására javaslat készítése,
 • az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok meghatározott személyekkel, intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében

 • gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (családgondozás) a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása,
 • a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében
 • az egészségügyi és a szociális ellátás- különösen a családsegítő szolgáltatás- valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése,
 • javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében

 • a családgondozás biztosítása- az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve- a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
 • utógondozó szociális munka biztosítása- az otthont nyújtó ellátást, illetve a területen gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,
 • A települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait önálló intézményként, illetve családsegítő szolgálat, vagy az egészségügyi vagy közoktatási intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységként, illetve a külön jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával biztosítja.

A Gyermekjóléti Szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal- szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez

 • folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,
 • meghallgatja a gyermekek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést,
 • elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét,
 • szervezi a helyettes szülői hálózatot,
 • segíti a nevelési- oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,
 • felkérésre környezettanulmányt készít,
 • kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
 • a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit.

Kedden, csütörtökön és pénteken a Biztos Kezdet Klubba várjuk a 0-6 év közötti gyerekeket és szüleiket, ahol szakemberek által vezetett játékos fejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt.

A Gyermekjóléti Szolgálatügyfélfogadási rendje:

Hétfő:

08.00 – 12.00

Szerda:

08.00 – 16.00

Péntek:

08.00 – 12.00

A Biztos Kezdet Klub ügyfélfogadási ideje:

Kedd:

08.00 – 12.00

Csütörtök:

12.00 – 16.00

Péntek:

08.00 – 12.00

Családsegítő Szolgálat

Adatok:

Székhely:

Alsózsolca, Kossuth Lajos u. 104.

Telefonszám:

06 / 46 - 520 - 248

E-mail:

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Célja olyan szolgáltatás nyújtása, mely a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzéshez, a krízishelyzet megszüntetéséhez, valamint az életvezetési képesség megőrzéséhez nyújt segítséget.

ACsaládsegítő Szolgálat 2006. július 1. óta Alsózsolca, Felsőzsolca, Sajópálfala települések közigazgatási területén élő, életvitelszerűen tartózkodó lakosokra terjed ki, társulás formájában, Felsőzsolca Város Önkormányzatának gesztorságával.

A családsegítés keretében biztosítjuk:

 • a szociális életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
 • a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
 • a veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetését, ennek keretében a szociális és egészségügyi szolgáltatók, intézmények, az oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogó felügyelői szolgálat, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételének biztosítását a megelőzésben,
 • humán jellegű civil kezdeményezések elősegítését, közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését,
 • a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
 • a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló, közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő, mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.

A családsegítés keretében végzett tevékenységünknek – a szolgáltatást igénybe vevők érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül – a szükséges mértékig kiterjed az igénybevevő környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjed ki, ha

 • a kiskorú családtagjainak ellátása a családsegítés keretében indult, és
 • a kiskorú érdekei – a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül – e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatók.

A Családsegítő Szolgálatnak az egyén és a család számára nyújtott szolgáltatása térítésmentes.

A Családsegítő Szolgálat együttműködik a meghatározott intézményekkel, személyekkel, tevékenységét összehangolja a Gyermekjóléti Szolgálattal. 2006. évtől mindezek mellett az 55 év feletti rendszeres szociális segélyezettekkel való kapcsolattartást és együttműködést is szervezi, ellátja.

Alsózsolcán, 2005. márciusában kezdte meg munkáját a családsegítő szolgálat, 1 fővel. Ami aKözösségi Házban kapott helyet. 2006. július 1-től Felsőzsolca, Alsózsolca, Sajópálfala települések, Felsőzsolca Gesztorságával társulás keretein belül látják el a családsegítő szolgálat munkáját, a dolgozói létszám bővítése miatt. 2007 áprilisában a Gondozási Központ udvarán egy különálló épületben folytathattuk a munkánkat. Alsózsolca Város Önkormányzata 2009 évben az Új Magyarország Fejlesztési Terv ÉMOP pályázati támogatási rendszer keretében 50 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert.

Ennek keretében mintegy 58 millió forintos beruházással a szolgálat épületének bővítésére, korszerűsítésére, konferenciaközpont, foglalkoztató helyiségek kialakítására, a szolgáltatás minőségének javítására és a környezetének parkosítása került sor. 2009. augusztus 6- tól ideiglenesen, a munkálatok idejére, a szolgálat átköltözött a rendőrség épületébe. Az átadás 2010. január 26.-án történt.

A családsegítő szolgálat együttműködik a meghatározott intézményekkel, személyekkel, tevékenységét összehangolja a gyermekjóléti szolgálattal.
Egyik kiemelt feladatunk az 55 év feletti rendszeres szociális segélyezettekkel való kapcsolattartás együttműködés. A leggyakrabban előforduló probléma a munkanélküliségből eredő anyagi, megélhetési probléma. A családsegítő szolgálat családgondozói a legfontosabb feladatuknak tekintik, hogy a kliensek foglalkoztatható állapotba kerüljenek. (iratok beszerzése, lakhatás megoldása, a gyermekek napközbeni elhelyezése, mentális állapot stabilizálása – egyéni beszélgetés, esetkezelés, munkába kerülés akadályainak elkerülése). A másik fontos feladat a megfelelő munkahely megtalálása (önértékelő eljárás, önismeret, egyéni tanácsadás, jövőképtervezés, stb.) Munkaadók felkeresése (információgyűjtés, kapcsolatépítés, telefonos megkeresés, stb.) ruhaadományok szétosztásával igyekeznek a jó megjelenésen segíteni.

Az elmúlt évben a Családsegítő Szolgálat helyi lakosok részvételével megalapította a Magyar Vöröskereszt alsózsolcai szervezetét. Ehhez a szervezethez bárki csatlakozhat, hiszen az a célunk, hogy az ismeretterjesztő előadások és a szűrőprogramok a lakosság minél szélesebb köréhez eljussanak. Az éves tagdíj 600 Ft (nyugdíjasoknak és diákoknak 300 Ft), mely összegből az idén egészségnapot szeretnénk szervezni. A tavalyi tagdíjak egy bizonyos hányadát megkaptuk a miskolci szervezettől és ebből tartottuk meg a szolgálatnál a már hagyománnyá vált „szegények karácsonyát”.
Szolgálatunknál gyűjtjük a különböző adományokat, így akinek van otthon feleslegessé vált ruhája, cipője, játéka, kérjük juttassa el hozzánk.
Rendszeresen keressük a különböző pályázati lehetőségeket. Ilyen program volt az elmúlt télen „Az élhető élet” program. Ennek keretében a Vöröskereszt által meghirdetett tüzelő és fűtés támogatás igénylésére lehetett pályázni ( tüzelővel, kályhával, valamint az elmaradt gázdíj tartozás rendezésében segítettek)

Egyéb tevékenységeink:

 • 2010 szeptemberétől a családsegítő szolgálat családgondozóinak feladata bővült az eseti gondnoki teendők ellátásával.
 • Kizáró és korlátozó gondnokság alatt álló klienseink esetében rendszeresen együttműködünk a hivatásos gondnokkal.
 • A felnőtt hivatásos pártfogó kéthetente az intézményünkben tartja ügyfélfogadási idejét. A pártfogóval szintén együttműködünk, családlátogatás formájában.
 • Jelzés a Családvédelmi Koordinációért Felelős Szervhez a családon belüli erőszak megszüntetése érdekében.
 • Felkérésre környezettanulmányt és leltárt készítünk.
 • Intézményünk terephelyet és tereptanárt biztosít a Felsőoktatási képzésben résztvevő tanulók számára.
 • Folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket.
 • Pályaválasztási tanácsadás szakemberek bevonásával.
 • Folyamatos együttműködés a Metodista Egyházzal és a Kisebbségi Önkormányzat képviselőivel.

További terveink:

 • A vöröskereszttel együttműködve prevenciós és szűrőprogramok szervezése a felnőtt lakosság részére.
 • Csoportfoglalkozások szervezése.
 • A jelzőrendszer bővítése, a civil lakosok felelősségvállalásának erősítése.
 • Idős egyedül élők, romlott egészségi, mentális állapotú emberek felkutatása, figyelemmel kísérése.
 • A 2010 évben megvalósult és egyben hagyománnyá vált programok megszervezése, kibővítése, lebonyolítása.
 • Több szakmai programon való részvétel.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő:

08.00 – 12.00

Szerda:

08.00 – 16.00

Péntek:

08.00 – 12.00

Rendszeres szociális segélyezettekkel való kapcsolattartás:

Szerda:

08.00 – 12.00

Házi segítségnyújtás

Célja olyan gondozás megteremtése, amely az igénybevevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.
A házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. A házi szociális gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

Ellátottak köre:

 • azok az időskorú személyek, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak,
 • azok a pszichiátriai- és szenvedélybetegek, valamint fogyatékos személyek, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de önmaguk ellátására képesek,
 • azok az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyek, akik ezt az ellátási formát igénylik,
 • azok a személyek, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe való visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.
  Ezt az ellátási formát 2009.január 01-től Onga Önkormányzatának gesztorságával látjuk el.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Célja a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:

 • az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését,
 • a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét,
 • szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.
  Jelenleg 15 készülékkel rendelkezik településünk. Ezt az alapellátási formát szintén társulás keretében látjuk el, Onga Önkormányzatának gesztorságával.

A támogató szolgáltatás

Célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetében történő segítése, ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.

Mindhárom szolgáltatás igénybevétele esetén a kérelmet a Gondozási Központintézményvezetőjéhez kell eljuttatni, aki továbbítja az Ongai Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetőjének.

Az Alsózsolcai Gondozási Központ dolgozói

Intézményvezető:

Oroszné Verba Julianna

 

Szervezeti egységek:

Időskorúak nappali ellátása

Ferge Béláné

szociális gondozó-ápoló

Vágásiné Bodnár Mónika

szociális gondozó-ápoló

Kalics Józsefné

Demeter Zsuzsanna

Ferge Béláné

kisegítő

Demens betegek nappali ellátása

egészségfejlesztő mentálhigiénikus

mentélhigiénés asszisztens

 

Gyermekjóléti Szolgálat

Zámbó Attiláné

családgondozó (osztott munkaidőben)

Fenyvesi Józsefné

családgondozó

Halász-Szabó Linda

Családgondozó

 

Családsegítõ Szolgálat

Szemesné Czövek Zsuzsanna

családgondozó

Zámbó Attiláné

családgondozó (részmunkaidőben)

 

Házi segítségnyújtás

Varga Tiborné

házi szociális gondozó; szociális gondozó-ápoló

 

Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás

Ferge Béláné

szociális gondozó mentálhigiénés asszisztens, szociális gondozó-ápoló

Varga Tiborné

szociális gondozó, szociális gondozó-ápoló

A személyi térítési díj összege 2014. április 01.-től:

· Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: térítésmentesen nyújtott szolgáltatás

· Idősek és demens betegek nappali ellátása: térítésmentesen nyújtott szolgáltatás

· Étkezés: jövedelemtől függően kerül kiszámításra

· Házi segítségnyújtás: térítésmentesen nyújtott szolgáltatás

· Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 10 Ft/készülék/nap

· Támogató szolgálat:

- szállítás esetén: 10Ft/km

- személyi segítés esetén:10 Ft/óra