Tájékoztatás építésügyi jogszabályokról és eljárásokról
2018.04.17. 14:06:46

Tájékoztatás építésügyi jogszabályokról és eljárásokról

 

 

A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó lakóépületekkel kapcsolatos építési tevékenységek vonatkozásában nem kell építési engedélyt kérni, hanem az építési tevékenységet - elektronikus építési napló készenlétbe helyezésével - be kell jelenteni, és ezen tevékenységeket az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi.

Alsózsolca vonatkozásában a Miskolci Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya (Miskolc, Rákóczi út 11.  epitesugy.miskolc@borsod.gov.hu) látja el az építésfelügyeleti feladatokat.

 

Az egyszerű bejelentéssel kapcsolatban az alábbiakra hívom fel figyelmét:

 

Az egyszerű bejelentés nem ad felmentést az építési munkákra vonatkozó általános jogszabályok betartása alól, ezért az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységek tervezése, kivitelezése során is érvényre kell juttatni többek között az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott alapvető követelményeket, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltakat.

Az egyszerű bejelentést megelőzően a tervezés elősegítése érdekében a települési önkormányzat és az általános építésügyi hatóság ad előzetes tájékoztatást a helyi településrendezési előírások tartalmáról.

Az egyszerű bejelentés esetében az építési törvény csak és kizárólag a Helyi Építési Szabályzat tartalma tekintetében ad lehetőséget egyes szabályozási elemek figyelmen kívül hagyására, az építmények elhelyezésére és kialakítására vonatkozó követelmények betartása alól nincs felmentés.

 

Az egyszerű bejelentésnél elmarad az előzetes hatósági vizsgálat, az építéshatósági kontroll az előírások betartása az építtető, az építész és a szakági tervezők együttes feladata és felelőssége.

 

Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 33/A. §-a alapján  a következők:

- a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése,

- műemlék kivételével - meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó méretűre bővítése,

- az előző két pontban foglalt építési munkákhoz szükséges tereprendezés, támfalépítés.

 

Az építtető részéről az egyszerű bejelentés megtételéhez szükséges:

- építész tervezőt (szakági tervezőt) alkalmazni,

- a tervezővel kötött tervezési szerződésben a kötelező tervezői művezetés feltételeit rögzíteni,

- személyesen vagy meghatalmazott útján elektronikus építési naplót készenlétbe helyezni (ügyfélkapus azonosítást követően https://enaplo.e-epites.hu/enaplo/ oldalon).

 

A készenlétbe helyezés feltételeként az építész tervező tölti fel az építési naplóba a kivitelezési dokumentációt, a felelősségbiztosítás kötvényszámáról és a biztosító nevéről szóló nyilatkozatot, valamint a biztosító által kiadott igazolást arról, hogy a tevékenységre kötött felelősségbiztosítás fennáll, illetve az adott időszakra kötött vagy állandó felelősségbiztosítás esetén a felelősségbiztosítás vagy biztosítási fedezet fennáll.

Az elektronikus építési napló üzemeltetője az építési napló készenlétbe helyezését követően letölthető visszaigazolást állít elő.

 

Az építtető az építési tevékenységet a bejelentés benyújtását követő naptól számított tizenöt nap elteltét követően kezdheti meg és folytathatja az építési törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései szerint.

 

 

 

Ha az építőipari tevékenységet a bejelentéstől eltérően (Korm. rendeletben meghatározott változás) kívánják folytatni, akkor ezt a szándékot az eltérő megvalósítás kezdő napját megelőző napon, a változást bemutató tartalmú kivitelezési dokumentáció elektronikus építési naplóba történő feltöltésével, eseti bejegyzéssel egyidejűleg kell megtenni.

 

A hatályos szabályozás szerint a kivitelező részéről felelős műszaki vezetőt, az építtető részéről legtöbb esetben építési műszaki ellenőrt kell foglalkoztatni, attól függetlenül, hogy a tervezői művezetés igénybevétele kötelező.

 

Az új lakóépület, vagy meglévő lakóépület bővítés megvalósulását követően hatósági bizonyítványt kell kérni. Ezt az építtető kérelmére az építésfelügyeleti hatóság állítja ki.

 

A bejelentésről az építésfelügyeleti hatóság a készenlétbe helyezett elektronikus építési naplóból értesül.

Az építésfelügyeleti hatóság minden egyszerű bejelentéssel végzett építési tevékenységről vezetett építési naplót távoli eléréssel az elektronikus építési napló alkalmazásban, a kivitelezést a helyszínen hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi.

Az építésfelügyeleti hatóság különös figyelmet fordít az egyszerű bejelentés alapján megkezdett építőipari kivitelezési tevékenység legalább egy alkalommal történő helyszíni, valamint az elektronikus építési napló vezetése és tartalma tekintetében folyamatos, távoli eléréssel történő ellenőrzésére.

Az építésfelügyeleti hatóság az elektronikus építési naplóba történő egyidejű bejegyzéssel megtiltja az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását, ha súlyos szabálytalanságot észlel.

Szabálytalanság esetén a hatóság építésfelügyeleti bírságot is kiszabhat.

 

Felhívom a figyelmet továbbá az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységekkel kapcsolatban az alábbiakra:

 

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek körét. Azonban ezen esetekben is a Helyi Építési Szabályzat előírásait, az építmények elhelyezésére és kialakítására vonatkozó követelményeket be kell tartani.

A szabálytalanul megvalósított építési tevékenységek esetében az építésfelügyeleti hatóság építésrendészeti eljárást folytat le, mely az építmény(rész) elbontását, átalakítását, illetve építésfelügyeleti és építésügyi bírság kirovását vonja maga után.

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 19/2017. (X. 18.) önkormányzati rendelete tartalmazza a településképi eljárásokról szóló szabályokat.

A hivatkozott önkormányzati rendelet 18. §-a szerint kérelemre a településképi követelményekről az önkormányzat szakmai konzultációt és ezen belül szakmai tájékoztatást nyújt írásban.

Kötelező a szakmai konzultáció a település teljes közigazgatási területén minden, az utcaképet befolyásoló építési, átalakítási, felújítási, színezési munkákkal kapcsolatban, kivéve a településképi véleményezési eljárás és a településképi bejelentési eljárás alá vont eseteket.

A kérelemhez csatolni kell az elbíráláshoz szükséges vázlatterv szintű tervdokumentációt, a pontos anyag- és színhasználat megjelölésével.

A szakmai konzultációról emlékeztető készül, az eljárás díj- és illetékmentes.

Településképi véleményezési eljárásra kerül sor a rendelet 19. §-a alapján az építési, összevont vagy fennmaradási engedélyhez kötött építési tevékenységek esetén.

 

A településképi véleményezési eljárás lefolytatása kötelező minden olyan építési, átalakítási, felújítási, bővítési, színezési munkával kapcsolatban, amely:

a) a helyi védett egyedi értéket érintő, és annak szomszédságában történik és melyek a településképet befolyásolják;

b) a településképi szempontból meghatározó területeken lévő magántulajdonú ingatlanon és közterületen,

c) a műemléki környezetben,

d) egyéb területeken,

e) rendeltetéstől függetlenül, a 300 m2 beépített területet meghaladó új épület, építmény esetén.

A rendelet 20. §-a szerint a kérelemnek tartalmaznia kell az építtető, kérelmező nevét, lakcímét, a tervezett építési tevékenység helyét, az ingatlan helyrajzi számát, és ahhoz csatolni kell az építésügyi hatósági eljáráshoz szükséges kidolgozottságú építészeti-műszaki tervdokumentációt, és a követelményeknek való megfelelést igazoló dokumentumokat.

A településképi véleményezési eljárás díj- és illetékmentes.

A rendelet 21-22. §-a szerint továbbá építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységekhez, reklámhordozók elhelyezéséhez, és rendeltetésváltozáshoz a polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le.

A településképi bejelentési eljárás lefolytatása kötelező:

a) a helyi védett egyedi értéket érintően, és annak szomszédsága esetén;

b) a településképi szempontból meghatározó területen történő tevékenység esetén;

c) műemléki környezetben folyó munkálatok esetén;

d) egyéb területeken a településképet befolyásoló tevékenység esetén.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő nevét, lakcímét, a tervezett építési tevékenység, reklámhordozó elhelyezés vagy rendeltetésváltozás helyét, a telek helyrajzi számát, és ahhoz csatolni kell a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló tervet, dokumentumokat.

A településképi bejelentési eljárás díj- és illetékmentes.

A rendelet 23. §-a szerint településképi kötelezési eljárást kell lefolytatni a kötelező szakmai konzultáció, a településképi bejelentési eljárás elmulasztása és a bejelentés során meghozott döntés megszegésekor.

Szükség esetén településképi kötelezés kerül kibocsátásra a jogsértő állapot 90 napon belüli megszüntetésére.

A településképi kötelezés formájában az ingatlan tulajdonosa az épület, építmény vagy annak egy részének felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezhető.

Amennyiben a kötelezett a településképi kötelezésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, a jogsértő állapot továbbra is fennmarad pénzbírságot (településképi bírságot) kell kiszabni.

 

A rendelet elérhető a www.alsozsolca.hu oldalon.

 

Kérem, hogy bárminemű kivitelezés megkezdése előtt tájékozódjanak a pontos jogszabályi előírásokról, illetve hatósági egyeztetést lefolytatni szíveskedjenek.

 

Alsózsolca, 2018. április 14.

 

 

Marcsikné Orosz Emese

jegyző

 

Videó 

Elérhetőségek ▼

 

Helyi Választási Iroda

 

 

 

Mentők: 104
Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107


Körzeti megbízotti
hírdetmény

 

Felsőzsolcai rendőrkapitányság:

46/383-400

 

 


Alsózsolca Város Önkormányzatának

Hivatalos Facebook oldala:

 

 

Polgármesteri Hivatal:

46/520-020

Pályázatok▼

 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00800

 

 

TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00013

 

 

TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00008

 

 

EFOP-3.3.2-16-2016-00219

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00034

 

 

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00109

 

 

TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00135

 

Tájékoztatók▼

 

 

Csendháborítás szabályairól

 

Tudnivalók a közérdekű nyugdíjas szövetkezetről

 

tudnivalók a kéményseprésről 2018-ban

 

étlapok:

aktuális héti étlap

jövőheti étlap

 

Népesség:
5738 fő

Lakóépületek:
1875 db

Képviselőtestület▼

Következő Képviselő-testületi ülés:

Egyéb információk▼

Falugazdász
Helye: Miskolc
Csabai Kapu 62.
Ideje: Hétfő 10:30 - 12:00
Telefon: 30/329-3052
Tóth András

 

Közvilágítással kapcsolatos hibabejelentési csatornák:

- e-mailben a kozvilagitas@elmuemasz.hu címen

"ELMŰ-ÉMÁSZ Közvilágítási hibabjelentő" mobil applikáció segítségével

https://eloszto.emasz.hu oldalon elérhető online ügyfélszolgálaton Bejelentések/Közvilágítási hibabejelentés menüponton keresztül

Telefonon: 06 (80) 42-43-44 /1 menüpontot választva.

Ma 2021. augusztus 1., vasárnap,
Boglárka
napja van.
Holnap
Lehel napja lesz.
2021.07.30. 07:30:00
Az álláshirdetés megtekintéséért kattintson a szövegre.
2021.07.08. 14:11:56
a tájékoztató megtekintéséért kattintson a szövegre.
2021.07.15. 15:03:41
a tájékoztató megtekintéséért kattintson a szövegre.
Alsózsolca Város honlapja.
Copyright © 2016. Minden jog fenntartva.
Webdesign: Avasweb Kft.